Veel gestelde vragen examinering BIG Herregistratie

Wie organiseert de BIG Herregistratie?

BIG Herregistratie is een gezamenlijk project van de MBO Raad en de ROC’s in Nederland, in opdracht van het Ministerie van VWS. ROC Midden Nederland organiseert het verplichte examen, de andere ROC’s bieden scholing aan. 

Waar kan ik scholing volgen?

De ROC’s werken voor de scholing BIG Herregistratie samen in 4 regio’s. U kunt deze vinden op de website van de MBO Raad. Als u klikt op de regio waar uw woont, dan wordt u doorgeleid naar de website van het dichtstbijzijnde ROC. U vindt daar alle informatie omtrent scholing en contactgegevens. 

Hoe ziet de scholing eruit?

Het onderwijs dat gegeven wordt door de ROC’s heeft een directe relatie met de examinering. De modulen die tijdens de scholing aan bod komen kunt u vinden in het scholingsmodel [pdf]. In dit document treft u bronnen die u kunt gebruiken ter voorbereiding. ROC Midden Nederland biedt deze scholing niet aan en kan u hierover ook geen informatie verstrekken.

Moet ik een scholing volgen of kan ik direct het examen maken?

U mag zelf beslissen of u scholing wilt volgen. Voor deelname aan het examen is dit niet verplicht. Om deze afweging te maken kunt u uw kennis testen door middel van een zelfscan. Deze vindt u op de site van Bedrijfsopleidingen ROC Midden Nederland

Wat houdt de zelfscan in?

Dit zelfevaluatie-instrument bestaat uit een beschrijving van de acht generieke modulen waaruit de scholing voor de BIG Herregistratie bestaat. In deze modulen worden werkprocessen en de daaraan gekoppelde vakkennis en vaardigheden uit het kwalificatiedossier MBO Verpleegkundige 2013-2014 behandeld. In dit instrument worden de inzichten en/of de kennis die nodig zijn voor het toepassen van een werkproces bevraagd. U kunt op deze manier bij uzelf nagaan wat u over de onderwerpen die behandeld worden in de scholing weet. Vervolgens kunt u een afweging maken of scholing op één of meerdere modulen voor u nodig is. U kunt ook kiezen om direct deel te nemen aan het verplichte landelijke examen.

Tot wanneer kan ik me inschrijven voor deelname aan een examen? 

U kunt zich tot uiterlijk vier weken voor de datum van een examendag inschrijven. 

Wat moet ik doen als ik geen BIG-registratienummer kan invullen?

Indien u uw BIG-registratienummer niet (meer) weet, kunt u dit opvragen bij het BIG-register.

Mijn BIG-registratie is vervallen, hoe kan ik dan een BIG-nummer invullen?

Uw oude BIG-nummer is (tijdelijk) op non-actief gezet. Wanneer u zich herregistreert, wordt uw oude BIG-nummer weer actief. U dient dan ook uw oude nummer in te vullen.

Ik heb wel een diploma verpleegkunde maar ben nog nooit BIG-geregistreerd geweest. Hoe kan ik mij dan aanmelden?

U kunt zich wel aanmelden, maar kunt geen BIG-nummer invullen. Als u het examen gaat doen, neemt u een kopie van uw diploma Verpleegkunde mee. Deze levert u in bij de inschrijfbalie. Na het behalen van het examen Herregistratie kunt u zich dan in het BIG-register laten (her)registeren.

Ik heb een diploma behaald in het buitenland. Hoe kan ik dan inschrijven? 

Om te kunnen bepalen welke inschrijfprocedure voor u geldt, kunt u de advieswijzer op de site van het CIBG invullen.

Waar vindt het examen plaats?

Het examen vindt plaats in locatie in het midden van Nederland met goede parkeergelegenheden en bereikbaarheid van openbaar vervoer. Bij de uitnodiging voor het examen wordt de locatie vermeld.

Hoe weet ik of mijn aanmelding is ontvangen?

Als u zich aangemeld heeft, ontvangt u het bericht: “hierbij bevestigen wij uw inschrijving”.

Wat is de uiterste betalingstermijn voor het examen?

Uiterlijk drie weken voor de examendatum dient uw betaling bij ons binnen te zijn. Indien uw betaling op dat moment niet is ontvangen, dan kunt u niet deelnemen aan het eerstvolgende examen.

Hoe weet ik of mijn betaling is ontvangen? 

Als u betaald heeft, ontvangt u hiervan geen aparte bevestiging. 

Is het mogelijk de inschrijving voor het examen te annuleren of te verzetten?

U kunt zonder opgave van redenen tot vier weken voor de examendag waarvoor u zich heeft ingeschreven kosteloos annuleren. De inschrijving voor het examen is bindend vanaf vier weken voor de examendag. Bij annulering na deze datum wordt het door u betaalde examengeld niet geretourneerd.

Wanneer word ik uitgenodigd voor het examen?

Indien uw betaling is ontvangen, wordt u uiterlijk twee weken voor de examendatum via e-mail uitgenodigd voor het examen. Voorwaarde is wel dat de betaling door ROC Midden Nederland ontvangen is.

Mijn werkgever wil voor mij betalen. Kan hij een factuur krijgen?

Dat kan. Uw werkgever kan de factuurgegevens per mail aanleveren bij Bedrijfsopleidingen ROC Midden Nederland. Uw werkgever ontvangt de factuur dan per mail.

Kunt u mij adviseren over welke differentiatie ik moet kiezen voor het examen?

U kunt het beste de differentiatie kiezen waarover u de meeste kennis heeft. Dit kan ook de meeste werkervaring zijn. U kunt zich laten adviseren door de ROC’s die de opleiding verzorgen voor het examen.

Wat houdt het examen in?

De inhoud van de scholing/scholingsmodel vindt u op de site van de MBO-Raad. Het examen is een afgeleide van deze scholing.

Kan ik een proefexamen doen?

Nee, er zijn geen proefexamens. De vraagstellingen vloeien voort uit de vaardigheden die gesteld zijn in het scholingsmodel [pdf]. De ROC’s die de opleiding verzorgen kunnen u hierover informeren.

Welke hulpmiddelen mag ik gebruiken tijdens het examen?

Een eenvoudige rekenmachine is toegestaan. Een mobiele telefoon mag hiervoor niet worden gebruikt. Tijdens het generieke examen mogen rekenregels worden gebruikt. Deze worden uitgereikt. Uitsluitend kandidaten met een in het buitenland behaald diploma verpleegkundige én verwezen zijn door de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) kunnen vóór de examendag een verzoek indienen bij Bedrijfsopleidingen ROC Midden Nederland om gebruik te maken van een woordenboek. 

Kan ik een verzoek tot een aangepast examen indienen wegens een beperking?

Kandidaten met een beperking kunnen een onderbouwd verzoek indienen om een aangepaste examinering bij Bedrijfsopleidingen ROC Midden Nederland. De onderbouwing dient te zijn gebaseerd op bijgevoegde documenten van daartoe bevoegde instanties. Een beperking kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een lichamelijke handicap, dyslexie of dyscalculie. De Examencommissie BIG Herregistratie Verpleegkundigen doet over het ingediende verzoek een uitspraak.

Hoe wordt er beoordeeld?

ROC Midden Nederland schakelt onafhankelijke beoordelaars in voor het nakijken van de examens. De Examencommissie BIG Herregistratie van ROC Midden Nederland stelt vervolgens de uitslag vast. 

Wanneer krijg ik de uitslag van het examen?

U ontvangt vier weken na het maken van het examen schriftelijk de uitslag van het examen. U heeft het examen behaald indien beide onderdelen met een voldoende zijn beoordeeld.

Kan ik het afgelegde examen inzien?

Het afgelegde examen kan worden ingezien. Tegelijk met de uitslag van het examen ontvangt u de data waarop de inzage wordt georganiseerd. U dient zich hiervoor op te geven. De inzage is gebonden aan door de Examencommissie BIG Herregistratie vastgestelde regels. De belangrijkste zijn dat de inzage individueel is, dat alleen inzage wordt geboden op de door uzelf gegeven antwoorden en dat er geen aantekeningen mogen worden gemaakt tijdens de inzage.

Is er een (kosteloze) herkansingsmogelijkheid?

Nee. Indien uw beide examenonderdelen met een onvoldoende zijn beoordeeld, kunt u zich opnieuw inschrijven voor een volgende examengelegenheid. Voor de examens die vanaf 9 september 2017 zijn gemaakt geldt dat, indien u één van beide examenonderdelen niet hebt behaald, de mogelijkheid bestaat om alleen dit onderdeel over te doen. Het wel behaalde examenonderdeel blijft een half jaar geldig. 

Hoe moet ik mij registreren in het BIG-register?

Bij een voldoende eindresultaat treft u bij de schriftelijke uitslag van uw examen tevens uw Periodiek Registratie Certificaat (PRC) aan. Voor het verlengen van uw BIG-registratie dient u zich digitaal aan te melden bij het BIG-register. Op deze website vindt u onder de menuknop Herregistratie de benodigde informatie.

Welke achternaam staat op het Periodiek Registratie Certificaat?

Indien u getrouwd bent en de achternaam van uw partner draagt, schrijft u zich in met uw geboorte achternaam (voorheen meisjesnaam). Deze naam komt op het Periodiek Registratie Certificaat (PRC) te staan. 

Kan ik een bezwaar maken tegen maatregelen, beslissingen en/of inhoud van het examen?

U kunt uitsluitend binnen 10 werkdagen na ontvangst van de uitslag van het examen een klacht indienen via het klachtenformulier op de website. De examencommissie doet uiterlijk binnen 30 werkdagen uitspraak en zo veel eerder als mogelijk is. Een langere termijn is van toepassing indien er sprake is van schoolvakanties in Midden-Nederland. U ontvangt de uitspraak per e-mail.